Train The Trainer Advanced, 2& 3/7/2016 do Jimmy Thái và Trainer Phan Hữu Lộc hướng dẫnChia sẽ